Бохоницький ЗДО (ясла-садок) "Дзвіночок"
Агрономічної сільської ради

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВНУТРІШНЮ СИСТЕМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ БОХОНИЦЬКОГО ЗДО (ЯСЛА-САДОК) «ДЗВІНОЧОК» АГРОНОМІЧНОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ВНУТРІШНЮ СИСТЕМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

 БОХОНИЦЬКОГО  ЗДО (ЯСЛА-САДОК) «ДЗВІНОЧОК»

 АГРОНОМІЧНОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

 

СХВАЛЕНО

Педагогічною радою Бохоницького  ЗДО (ясла-садок) «Дзвіночок» Агрономічної сільської ради

протокол від 13.12.2021 № 2

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Бохоницького  ЗДО (ясла-садок) «Дзвіночок» Агрономічної сільської ради

від 14.12.2021  № 120

І. Загальні положення

Положення про забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти у Бохоницькому  ЗДО (ЯСЛА-САДОК) «ДЗВІНОЧОК»  (далі − Положення) розроблено відповідно до вимог Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIIІ  (стаття 41. Система забезпечення якості освіти), Закону України «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти, наказу Державної служби якості освіти України від 30.11.2020 № 01-11/71 «Про затвердження Методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах дошкільної освіти», Статуту закладу та інших нормативних документів.

Внутрішня система забезпечення якості освіти створюється відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України, Державної служби якості освіти України з урахуванням: цілей та пріоритетів розвитку закладу дошкільної освіти; типу закладу, місцезнаходження, умов діяльності.

До розбудови внутрішньої системи якості освіти залучаються усі учасники освітнього процесу.

Положення регламентує зміст і порядок забезпечення якості освіти в закладі дошкільної освіти, погоджується педагогічною радою, яка має право вносити в нього зміни та доповнення.

 1. Компоненти внутрішньої системи
 • стратегія (політика) та процедури забезпечення якості освіти;
 • система та механізми забезпечення академічної доброчесності;
 • оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників;
 • оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти;
 • забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу;
 • забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління закладом освіти;
 • створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування (у разі потреби).

 

2. Складові системи забезпечення якості освіти в навчальному закладі

Складовими системи забезпечення якості освіти в навчальному закладі є:

 • система забезпечення якості в закладі освіти (внутрішня система забезпечення якості освіти);
 • система зовнішнього забезпечення якості освіти;
 • система забезпечення якості в діяльності органів управління та установ, що здійснюють зовнішнє забезпечення якості освіти.

Стратегія (політика) забезпечення якості освіти в закладі базується на таких принципах:

 • відповідності Базовому компоненту дошкільної освіти;
 • відповідальності за забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності;
 • системності в управлінні якістю на всіх стадіях освітнього процесу;
 • демократизації в освітній діяльності;
 • здійснення обгрунтованого моніторингу якості;
 • готовності суб’єктів освітньої діяльності до ефективних змін;
 • відкритості інформації на всіх етапах забезпечення якості та прозорості процедури системи забезпечення якості освітньої діяльності.

3. Мета та основні завдання внутрішньої системи забезпечення якості освіти

Мета внутрішньої системи забезпечення якості освіти: постійне та послідовне підвищенні якості освіти на основі відстеження динаміки показників освітньої діяльності та освітніх процесів у ЗДО.

Завдання внутрішньої системи забезпечення якості освіти:

1.Визначення пріоритетних напрямів та показників для оцінювання освітньої діяльності, управлінських процесів у ЗДО.

2.Здійснення вимірювання показників освітньої діяльності та управлінських процесів у ЗДО та оцінка їх динаміки.

3.Визначення шляхів підвищення якості освіти за результатами  оцінювання показників освітньої діяльності та освітніх процесів.

4.Надання допомоги учасникам освітнього процесу щодо підвищення якості освіти.

4. Заклад працює у взаємодії з усіма зацікавленими суб’єктами, до яких відносяться:

 • здобувачі освіти, їх батьки або законні представники дитини;
 • працівники закладу дошкільної освіти;
 • органи, що здійснюють управління у сфері освіти;
  • засновник –  Агрономічна сільська рада;
  • громадськість;
  • Департамент  гуманітарної політики Вінницької      

           облдержадміністрації;

5. Критерії ефективності внутрішньої системи забезпечення якості освіти

К      Критеріями ефективності внутрішньої системи забезпечення якості освіти є:

 •  відповідність досягнень здобувачів освіти державним вимогам до рівня освіченості, розвиненості та вихованості дитини 6 (7) років, сумарного кінцевого показника набутих дитиною компетенцій перед її вступом до школи.
 •  відповідність узагальнених показників результату освітньої роботи (сформованість певного виду компетенцій) змісту освітніх ліній, визначених інваріантною складовою Базового компонента дошкільної освіти.
 •  ефективність реалізації варіативної складової змісту дошкільної освіти відповідно до індивідуальних інтересів і потреб дітей, запитів і побажань батьків, наявних умов розвитку дошкільників.
 •  якісний склад та ефективність роботи педагогічних працівників.
 • показник наявності освітніх, методичних і матеріально-технічних ресурсів для забезпечення якісного освітнього процесу.

 

ІІ. Характеристика чинної внутрішньої системи забезпечення якості освіти в закладі дошкільної освіти

 

 Зміст внутрішньої системи якості освіти закладу формується та реалізується за напрямами: «Освітнє середовище закладу дошкільної освіти», «Здобувачі освіти. Забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку, набуття нею життєвого соціального досвіду», «Фахова діяльність педагогічних працівників закладу  дошкільної освіти», «Управлінські процеси закладу дошкільної освіти».

1. Напрям «Освітнє середовище закладу дошкільної освіти» відображає забезпечення якісних показників розвитку вихованців закладу, створюються сприятливі умови навчання, виховання та перебування в закладі. Для цього діяльність закладу спрямована на облаштування куточків освітнього середовища, забезпечення ігровим, роздатковим та дидактичним матеріалом.

Для ефективного функціонування закладу створюється єдиний інформаційний простір, а саме, формується інформаційна база даних програми «КУРС Дошкілля».

При оцінюванні якості освітнього процесу можуть використовуватися комплексні технології для обробки результатів моніторингу.

Для обміну інформацією з якості освітнього процесу використовується відео-, аудіо- і магнітні носії інформації, розмножувальна техніка.

Для забезпечення більш широких і різноманітних зв’язків закладу із зовнішнім середовищем, у тому числі доступу до різних баз даних, джерел інформації заклад дошкільної освіти підключено до швидкісного Інтернету.

Для забезпечення створення єдиного інформаційного поля в закладі дошкільної освіти функціонує електронна пошта – dnzdzvinochok2014@gmail.com сайт закладу http://dzvin-boh.dytsadok.org.ua/

Здобувачі освіти та працівники закладу освіти обізнані з вимогами охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правилами поведінки в умовах надзвичайних ситуацій і дотримуються їх.

У закладі дошкільної освіти застосовуються підходи для адаптації та інтеграції здобувачів освіти до освітнього процесу, професійної адаптації працівників.

Заклад дошкільної освіти планує та реалізує діяльність щодо запобігання будь-яким проявам дискримінації, булінгу в закладі.

Приміщення та територія закладу дошкільної освіти облаштовуються з урахуванням принципів універсального дизайну та/або розумного пристосування.

Заклад освіти взаємодіє з батьками дітей з особливими освітніми потребами, фахівцями інклюзивно-ресурсного центру, залучає їх до необхідної підтримки дітей під час здобуття освіти.

Освітнє середовище мотивує здобувачів освіти до оволодіння ключовими компетентностями та наскрізними уміннями, до ведення здорового способу життя.

2. Напрям «Здобувачі освіти Забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку, набуття нею життєвого соціального досвіду» здійснюється шляхом моніторингу і узагальнення його результатів за освітніми лініями Базового компоненту дошкільної освіти.

Педагогічні працівники закладу дошкільної освіти, здійснюючи моніторингові дослідження щодо рівня розвитку компетенцій дошкільників, використовують підготовлений інструментарій (анкети, діагностичні карти), оцінюють результативність освітнього процесу та виявляють фактори, що впливають на його ефективність.

Результат моніторингу узагальнюється педагогічними працівниками в текстовому, табличному та графічному вигляді. Саме освітній моніторинг допомагає відстежити динаміку змін в освітній системі, спрямувати її розвиток на запланований результат.

Показниками ефективності освітнього процесу якості надання освітніх послуг є:

 • відсоток здобувачів освіти, які мають достатній і високий рівень компетентності;
 • позитивна динаміка розвитку дітей, засвоєння дітьми вимог комплексної програми;
 • відповідність узагальнених показників результату освітньої роботи (сформованість певного виду компетенцій) змісту освітніх ліній, визначених інваріантною складовою Базового компонента дошкільної освіти;
 • відповідність досягнень здобувачів освіти державним вимогам до рівня освіченості, розвиненості та вихованості дитини 6 (7) років, сумарного кінцевого показника набутих дитиною компетенцій перед її вступом до школи.

3. Напрям «Фахова діяльність педагогічних працівників закладу  дошкільної освіти» визначає критерії, оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників у закладі дошкільної освіти:

 • стан забезпечення кадрами відповідно фахової освіти;
 • освітній рівень педагогічних працівників;
 • результати атестації;
 • систематичність підвищення кваліфікації;
 • наявність педагогічних звань, почесних нагород;
 • наявність авторських програм, посібників, методичних рекомендацій, статтей тощо;
 • участь в експериментальній дільності;
 • результати освітньої діяльності;
 • оптимальність розподілу педагогічного навантаження;
 • показник плинності кадрів.

З метою вдосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення, розширення й оновлення професійних компетентностей організовується підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Щорічне підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту». Загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації педагогічного працівника впродовж п’яти років не може бути меншою за 120 годин.

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється за такими видами:

 • довгострокове підвищення кваліфікації – курси; 
 • короткострокове підвищення кваліфікації: семінари, семінари-практикуми, вебінари, тренінги, конференції, «круглі столи» тощо.

Щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників затверджує педагогічна рада закладу.

Показником ефективності та результативності діяльності педагогічних працівників є їх атестація. Атестація педагогічних працівників є обов'язковою і здійснюється один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників.

4. Напрям «Управлінські процеси закладу дошкільної освіти» забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти. Критеріями ефективності управлінської діяльності є:

 • наявність нормативних документів, де закріплені вимоги за якістю освітнього процесу (модель випускника, програма розвитку та т.ін.);
 • оптимальність та дієвість управлінських рішень;
 • керованість процесу управління забезпеченням функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти (наявність підрозділу або посадової особи, які відповідають за управління якістю освітнього процесу);
 • формування освітньої програми закладу освіти (раціональність використання інваріантної, варіативної складової)
 • підвищення показника відповідності засвоєних здобувачами освіти рівня та обсягу знань, умінь, навичок, інших компетентностей вимогам стандартів освіти;
 • наявність та ефективність системи моральних стимулів для досягнення високого рівня якості освітнього процесу.

Заклад дошкільної освіти впроваджує політику академічної доброчесності.

    Керівництво закладу дошкільної освіти сприяє формуванню в учасників освітнього процесу негативного ставлення до корупції.

    Формування іміджу в закладі дошкільної освіти здійснюється шляхом оприлюднення інформації про якість освітнього процесу, освітньої діяльності на сайті закладу:

 • статут закладу освіти;
 • ліцензія на провадження освітньої діяльності;
 • структура та органи управління закладу освіти;
 • кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;
 • освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;
 • територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником;
 • мова (мови) освітнього процесу;
 • результати моніторингу якості освіти;
 • річний звіт про діяльність закладу освіти;
 • правила прийому до закладу освіти;
 • умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;
 • інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.

Публічність освітньої діяльності закладу може здійснюватися публікаціями педагогічних працівників, батьків у засобах масової інформації, друкування продукції педагогічних працівників у фахових виданнях.

Формуванню позитивного іміджу закладу можуть сприяти іміджеві заходи на рівні громади, регіону тощо.

Публічна інформація про розвиток закладу забезпечується шляхом проведення щорічного звітування керівника закладу освіти про підсумки роботи з питань статутної діяльності на загальних зборах колективу (конференціях).

 

ІІІ. Система контролю за  реалізацією  процедур  забезпечення  якості  освіти включає:

 • Самооцінку ефективності діяльності із  забезпечення якості  освіти.
 • Моніторинг  якості  дошкільної освіти.

Моніторинг  в  закладі дошкільної освіти   здійснюють:

 • директор закладу дошкільної освіти;
 • вихователь-методист;
 • органи,  що  здійснюють  управління  у  сфері  освіти; 
 • органи самоврядування, які    створюються  педагогічними       

працівниками  та   батьками. 

Методи збору інформації, інструменти та джерела отримання інформації

 • опитування
 • вивчення документації
 • моніторинг
 • аналіз даних та показників, які впливають на освітню діяльність  

К        Критерії моніторингу:

 • об’єктивність;
 • систематичність;
 • відповідність завдань змісту досліджуваного матеріалу;
 • надійність (повторний контроль іншими суб’єктами);
 • гуманізм (в умовах довіри, поваги до особистості).

Очікувані результати:

 • отримання об’єктивних даних про якість освітньої діяльності та управлінських процесів  в ЗДО;
 • підвищення якості освіти в ЗДО на основі прийняття ефективних управлінських рішень;
 • створення атмосфери довіри до ЗДО серед педагогічних працівників та батьків вихованців.
 • Підсумки моніторингу:
 • підсумки моніторингу узагальнюються у схемах, діаграмах, висвітлюються в аналітично-інформаційних матеріалах;
 • за результатами моніторингу розробляються рекомендації, приймаються управлінські рішення щодо планування та корекції роботи;
 • дані моніторингу можуть використовуватись для обговорення на засіданнях методичних об'єднань педагогів, нарадах при директорові,  засіданнях педагогічної  ради.

О     Основними процедурами вивчення якості освітньої діяльності в ЗДО визначено:

 • відстеження рівня розвитку дітей старшого дошкільного віку відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти;
 • внутрішній моніторинг якості освіти;
 • самооцінювання освітньої діяльності.

Для забезпечення об’єктивності та достовірності даних важливо дотримуватись принципів академічної доброчесності, утому числі справедливого оцінювання.

Внутрішній моніторинг якості освіти здійснюється відповідно до статті 48 Закону України «Про освіту», наказу Міністерства освіти і науки України від 16.01.2020 № 54 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти». Для проведення внутрішнього моніторингу розробляється відповідна програма.

С         Самооцінювання освітньої діяльності включає :

 • самооцінку показників освітньої діяльності та управлінських процесів у ЗДО;
 • оцінювання педагогічними працівниками своєї діяльності.

Основними політиками забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти в ЗДО є:

 • забезпечення публічної інформації про діяльність закладу освіти (ст. 30 Закону України «Про освіту»);
 • дотримання принципів академічної доброчесності у діяльності педагогічних працівників (ст. 42 Закону України «Про освіту»);
 • запобігання та протидія булінгу (цькуванню);
 • створення умов щодо професійного зростання педагогічних працівників (постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників (зі змінами).

З метою подальшого розвитку, вдосконалення освітніх та управлінських процесів та поліпшення якості освіти проводиться вивчення освітніх і управлінських процесів закладу освіти та внутрішньої системи забезпечення якості освіти згідно «Порядку проведення вивчення щодо забезпечення якості освітньої діяльності і якості освіти в ЗДО Дзвіночок» (Додаток 1).

Вивчення проводити з урахуванням критеріїв та індикаторів для самооцінювання освітніх і управлінських процесів ЗДО  «Дзвіночок (Додаток 2).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          Додаток 1

ПОРЯДОК

проведення вивчення щодо забезпечення якості освітньої діяльності і якості освіти у Бохоницькому закладі дошкільної освіти

(ясла-садок) «Дзвіночок» Агрономічної сільської  ради

Вінницького району Вінницької області

 

1. Цей Порядок визначає механізм проведення вивчення щодо забезпечення якості освітньої діяльності й якості освіти у Бохоницькому закладі дошкільної освіти  (ясла-садок) «Дзвіночок» Агрономічної сільської  ради Вінницького району Вінницької області.

2. Цей Порядок розроблений, враховуючи основоположні поняття, принципи стосовно систем управління якістю, визначені Національним стандартом України ДСТУ ІSO 9000:2015 (ISO 9000:2015, IDT) «Основні положення та словник термінів», затвердженим наказом Українського науково-дослідного і навчального центру проблем стандартизації, сертифікації та якості від 21.12.2015 № 203.

3. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

 • акт перевірки - документ, який складається під час аудиту щодо забезпечення якості освітньої діяльності і якості освіти (далі – аудит) за результатами проведення перевірки додержання дошкільним навчальним закладом (далі – ЗДО) вимог законодавства у сфері освіти;
 • аналітична довідка - письмовий обґрунтований висновок, що складається членом експертної групи під час аудиту за результатами оцінювання ним освітніх і управлінських процесів ЗДО, внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
 • анкета оцінювання роботи експертної групи - документ, що заповнюється керівником закладу освіти для оцінювання роботи експертної групи під час проведення аудиту в ЗДО;
 • висновок про якість освітньої діяльності закладу освіти, внутрішню систему забезпечення якості освіти (далі - Висновок) - документ, який містить підсумкові результати оцінювання якості освітньої діяльності ЗДО;
 • звіт про проведення аудиту - документ, що складається з метою узагальнення та систематизації інформації, отриманої під час проведення  аудиту щодо забезпечення якості освітньої діяльності і якості освіти;
 • опитувальний аркуш - документ, який містить перелік питань для попереднього оцінювання (самооцінювання) директором ЗДО освітньої діяльності в закладі;
 • освітнє середовище - сукупність умов, способів і засобів їх реалізації для навчання, виховання та розвитку вихованців закладу з урахуванням їх потреб і можливостей;
 • рекомендації щодо вдосконалення діяльності ЗДО (далі - Рекомендації) - документ, який містить пропозиції щодо підвищення якості освітньої діяльності ЗДО та вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
 • управлінський процес закладу освіти - діяльність директора, його заступників спрямована на досягнення цілей закладу шляхом формування, прийняття та реалізації управлінських рішень.

     Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про освіту».

4. Вивчення щодо забезпечення якості освітньої діяльності і якості освіти проводить  експертна група в межах своїх повноважень.

5. Вивчення передбачає:

 - оцінювання освітніх і управлінських процесів ЗДО та внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

 - перевірку дотримання ЗДО  вимог законодавства у сфері дошкільної освіти (далі - перевірка).

Метою проведення аудиту є оцінювання якості освітньої діяльності ЗДО та вироблення рекомендацій щодо:

- підвищення якості освітньої діяльності та вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

- приведення освітнього та управлінського процесів у відповідність до вимог законодавства.

6. Оцінювання освітніх і управлінських процесів ЗДО та внутрішньої системи забезпечення якості освіти здійснюється за такими напрямами:

1) освітнє середовище закладу освіти:

- забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці;

- створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації;

- формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору;

2) система оцінювання вихованців:

- застосування внутрішнього моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та коригування результатів навчання кожного вихованця ЗДО;

- спрямованість системи оцінювання на формування у вихованців відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання;

3) педагогічна діяльність педагогічних працівників ЗДО:

- ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей вихованців;

- постійне підвищення рівня професійної компетентності та майстерності педагогічних працівників;

- налагодження співпраці з батьками чи іншими законними представниками

(далі - батьки) вихованців ЗДО, працівниками закладу освіти;

- організація педагогічної діяльності та навчання вихованців ЗДО на засадах академічної доброчесності;

4) управлінські процеси ЗДО:

- наявність стратегії та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань;

- формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм;

- ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників;

- організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою;

- формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності.

Оцінювання освітніх і управлінських процесів ЗДО та внутрішньої системи забезпечення якості освіти здійснюється відповідно до критеріїв. (Додаток 2).

7. Вивчення щодо забезпечення якості освітньої діяльності і якості освіти:

- у плановому порядку здійснюється не частіше одного разу на 1 рік відповідно до річного плану ЗДО.

- у позаплановому порядку за ініціативою засновника, рішення педагогічної ради ЗДО у разі обґрунтованої ними необхідності в оцінюванні якості освітньої діяльності закладу освіти й одержання рекомендацій щодо її вдосконалення.

8. Вивчення щодо забезпечення якості освітньої діяльності і якості освіти проводиться у такі етапи:

    1) підготовка до проведення перевірки та оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу освіти, внутрішньої системи забезпечення якості освіти:

- формування експертної групи;

- оформлення документації для проведення аудиту (наказ, повідомлення, направлення);

- заповнення керівником закладу освіти опитувального аркуша;

- ознайомлення експертної групи з інформацією про діяльність закладу освіти;

   2) робота експертної групи у закладі освіти;

  3) складання документації за результатами аудиту (акт перевірки, розпорядження про усунення порушень вимог законодавства (у разі їх наявності), анкета оцінювання роботи експертної групи, аналітичні довідки, звіт про проведення аудиту, Висновок та Рекомендації).

9. Члени експертної групи повинні мати вищу педагогічну освіту та професійну кваліфікацію працівника. Членами експертної групи не можуть бути особи, які мають конфлікт інтересів відповідно до законодавства у сфері запобігання корупції.

До проведення  вивчення можуть залучатися представники громадськості у порядку, визначеному Законом України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

10. Головою експертної групи призначається директор ЗДО, який здійснює розподіл обов’язків між членами експертної групи та є відповідальним за її роботу.

11. Кількість членів експертної групи визначається керівником ЗДО, який проводить аудит, залежно від чисельності педагогічних працівників  але має бути не менше ніж 3 і не більше ніж 12 осіб.

12. Голова експертної групи у разі виникнення обставин, які унеможливлюють участь члена експертної групи в її роботі, має право залучити іншого експерта.

13. Для здійснення аудиту керівник ЗДО видає наказ. Строк роботи експертної групи у ЗДО  для проведення  аудиту не може перевищувати 10 робочих днів, при середній чисельності працівників за календарний рік не перевищує 50 осіб, - 5 робочих днів.

Продовження строку проведення  аудиту не допускається.

14. До початку роботи експертної групи в закладі освіти проводиться нарада при завідувачі керівником ЗДО з  педагогічним колективом, під час якої голова експертної групи інформує про порядок проведення аудиту, а особа, уповноважена керівником ЗДО – про створення умов для забезпечення функціонування закладу освіти.

15. Із метою оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу освіти та внутрішньої системи забезпечення якості освіти голова та члени експертної групи під час проведення  аудиту спостерігають за освітньою діяльністю закладу освіти, у тому числі відвідують заняття, а також опитують вихованців, їх батьків, педагогічних працівників щодо освітньої діяльності у закладі освіти.

16. Голова та члени експертної групи під час проведення вивчення діють об’єктивно та неупереджено.

17. Висновки зроблені під час проведення вивчення оформлюються Актом, який підписується головою та членами експертної групи в останній день роботи експертної групи в ЗДО.

Строк усунення порушень не може перевищувати 1 календарного року з дня прийняття розпорядження про усунення порушень вимог законодавства. Строки усунення порушень, що потребують фінансових витрат, узгоджуються з відділом освіти, молоді, спорту, культури та туризму Агрономічної сільської ради.

18. Аналітичні довідки складаються експертами протягом 5 робочих днів після завершення роботи експертної групи в закладі освіти на підставі:

- аналізу річного звіту та інших документів про діяльність закладу освіти, інших джерел інформації, не заборонених законодавством;

- спостереження за освітньою діяльністю закладу освіти, у тому числі шляхом відвідування навчальних занять;

- опитування вихованців, їх батьків, педагогічних працівників щодо освітньої діяльності у закладі освіти.

19. Звіт про проведення вивчення узагальнює матеріали  аудиту. Звіт складається головою експертної групи на підставі акту перевірки, аналітичних довідок та інших матеріалів  аудиту протягом 10 робочих днів після завершення роботи експертної групи в закладі освіти.

20. Висновок і Рекомендації складаються головою експертної групи. Висновок і Рекомендації оприлюднюються не пізніше 3 робочих днів після їх отримання.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                  Додаток 2 

Критерії та індикатори

для самооцінювання освітніх і управлінських процесів

Бохоницького закладу дошкільної освіти

(ясла-садок) «Дзвіночок» Агрономічної сільської  ради

Вінницького району Вінницької області

 

Вимога організації

освітніх і управлінських

процесів у закладі дошкільної освіти

Критерії оцінювання

Індикатори оцінювання

Методи збору інформації

 

1

2

3

4

 

І. Напрям оцінювання «Освітнє середовище закладу дошкільної освіти»

 

1.1. Створення комфортних, безпеч-них, доступних та нешкідливих умов розвитку, виховання, навчання дітей та праці

1.1.1. Будівлі, приміщення, споруди, обладнання і територія закладу дошкільної освіти є безпечними, доступними та комфортними

1.1.1.1. Улаштування території закладу дошкільної освіти та розташування основних приміщень є раціональним та безпечним

1.1.1.1. Спостереження

(освітнє середовище)

 

1.1.1.2.  У закладі дошкільної освіти забезпечується архітектурна доступність території та приміщень будівлі

1.1.1.2. Спостереження

 (освітнє середовище)

 

1.1.1.3. У закладі дошкільної освіти забезпечуються розумні пристосування для дітей з особливими освітніми потребами (у разі наявності таких дітей)

1.1.1.3. Спостереження

(освітнє середовище)

Опитування  (анкетування батьків)

 

1.1.1.4. У закладі дошкільної освіти облаштовані та використовується ресурсна кімната для проведення відповідних занять зі здобувачами дошкільної освіти з особливими освітніми потребами (у разі наявності)

1.1.1.4. Спостереження

  (освітнє середовище)

  Опитування (анкетування батьків, педагогічних працівників)

 

1.1.1.5. У закладі дошкільної освіти забезпечується комфортний повітряно-тепловий режим, належне освітлення, водопостачання, водовідведення, опалення, прибирання території та приміщень, дотримуються санітарно-гігієнічні вимоги

1.1.1.5. Спостереження (освітнє середовище)

  Опитування (анкетування батьків, працівників, педагогічних працівників)

  Вивчення документації

 

1.1.2. Заклад дошкільної освіти забезпечений приміщеннями з необхідним обладнанням для забезпечення освітнього процесу та життєдіяльності здобувачів дошкільної освіти відповідно до типу та профілю закладу

1.1.2.1. У закладі дошкільної освіти обладнання основних приміщень відповідає зросту та віку дітей, санітарно-гігієнічним вимогам

1.1.2.1. Спостереження (освітнє середовище)

  Опитування (анкетування медичних та педагогічних працівників)

 

1.1.2.2. У закладі дошкільної освіти приміщення для роботи із здобувачами дошкільної освіти забезпечено необхідним

обладнанням, іграшками, посібниками у відповідності до освітніх програм, типу та профілю закладу

 1.  Спостереження

   (освітнє  середовище)

  Вивчення документації

  Опитування (анкетування батьків, педагогічних працівників)

 

 

 

1.1.3. Працівники закладу дошкільної освіти обізнані з вимогами охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правилами поведінки в умовах надзвичайних ситуацій і дотримуються їх

1.1.3.1. У закладі дошкільної освіти проводяться навчання/інструктажі з охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій

1.1.3.1. Вивчення документації Опитування (анкетування працівників закладу дошкільної освіти)

 

1.1.3.2. Працівники закладу дошкільної освіти дотримуються вимог щодо охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, правил поведінки в умовах надзвичайних ситуацій

1.1.3.2. Спостереження (освітнє середовище)

Опитування (анкетування працівників закладу дошкільної освіти)

 

 

1.1.4. У закладі дошкільної освіти створено умови для якісного харчування здобувачів дошкільної освіти

1.1.4.1. У закладі дошкільної освіти забезпечено різноманітне, безпечне, корисне та збалансоване харчування, що відповідає потребам усіх здобувачів дошкільної освіти

1.1.4.1. Вивчення документації Опитування (анкетування батьків, медичних працівників)

Спостереження (освітнє середовище)

 

1.1.4.2. У закладі дошкільної освіти дотримуються виконання натуральних норм харчування

1.1.4.2. Вивчення документації

Опитування (анкетування медичних працівників)

 

1.1.4.3. У закладі дошкільної освіти харчування здобувачів дошкільної освіти здійснюється з дотриманням санітарно-гігієнічних вимог

1.1.4.3. Вивчення документації

Опитування (анкетування медичних працівників)

Спостереження (освітнє середовище)

 

1.1.4.4. Організація харчування у закладі дошкільної освіти сприяє формуванню культурно-гігієнічних навичок здобувачів дошкільної освіти

1.1.4.4. Вивчення документації Опитування (анкетування батьків, педагогічних працівників)

Спостереження (освітнє середовище)

 

1.1.5. У закладі дошкільної освіти створено умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я здобувачів дошкільної освіти

1.1.5.1. У закладі дошкільної освіти забезпечується медичне обслуговування дітей, у разі потреби надається невідкладна домедична допомога

1.1.5.1. Вивчення документації

Спостереження (освітнє середовище) Опитування (анкетування батьків, працівників закладу дошкільної освіти)

 

 

1.1.5.2. У закладі дошкільної освіти проводяться профілактичні та оздоровчі заходи

1.1.5.2. Вивчення документації

Спостереження (освітнє середовище)

Опитування (анкетування батьків, працівників закладу дошкільної освіти)

 

1.1.5.3. У закладі дошкільної освіти вживаються заходи щодо дотримання протиепідемічного режиму

1.1.5.3. Вивчення документації

Спостереження (освітнє середовище)

Опитування (анкетування батьків, працівників, медичних та педагогічних працівників)

 

1.1.5.4. У закладі дошкільної освіти проводиться санітарно-просвітницька робота з усіма учасниками освітнього процесу з питань здорового способу життя, загартування, раціонального харчування

1.1.5.4. Вивчення документації

   Спостереження (освітнє середовище)

   Опитування (анкетування батьків, працівників, педагогічних та медичних працівників)

 

1.1.5.5. У закладі дошкільної освіти проводиться фізкультурно-оздоровча робота у різних організаційних формах

1.1.5.5. Вивчення документації

   Спостереження (освітнє середовище)

   Опитування (анкетування педагогічних та медичних працівників)

 

1.1.5.6. У закладі дошкільної освіти наявне фізкультурно-спортивне обладнання та інвентар для розвитку рухових якостей здобувачів дошкільної освіти

1.1.5.6. Спостереження (освітнє середовище)

 

1.1.5.7. У закладі дошкільної освіти здійснюється медико-педагогічний контроль за організацією фізичного виховання

1.1.5.7. Вивчення документації Опитування (анкетування педагогічних та медичних працівників)

 

1.2. Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації

1.2.1. Заклад дошкільної освіти планує та реалізує діяльність щодо запобігання будь-яким проявам дискримінації, булінгу

1.2.1.1. Керівник та працівники закладу дошкільної освіти дотримуються вимог нормативно-правових документів щодо виявлення ознак булінгу, іншого насильства та запобігання йому

1.2.1.1. Вивчення документації Опитування (анкетування працівників, педагогічних та медичних працівників)

 

1.2.1.2. У закладі дошкільної освіти розроблено та виконується план заходів із запобігання проявам дискримінації та булінгу, інших форм насильства, вчасно реагують на звернення щодо таких проявів, у разі потреби надається психолого-соціальна підтримка

1.2.1.2. Вивчення документації Опитування (анкетування батьків, працівників, педагогічних та медичних працівників)

 

1.2.1.3. Працівники та батьки вважають освітнє середовище безпечним і психологічно комфортним

1.2.1.3. Опитування (анкетування батьків, працівників, педагогічних та медичних працівників)

 

1.3. Формування інклюзивного, безпечного, розвивального, мотивуючого освітнього простору

1.3.1. У закладі дошкільної освіти створено умови для навчання, реабілітації, соціальної адаптації, інтеграції в суспільство здобувачів дошкільної освіти із особливими освітніми потребами

1.3.1.1. У закладі дошкільної освіти забезпечується корекційна спрямованість освітнього процесу (у разі потреби)

1.3.1.1. Вивчення документації

Спостереження (освітнє середовище)

 

1.3.1.2. У закладі дошкільної освіти забезпечується проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційнорозвиткових занять (послуг) здобувачам дошкільної освіти з особливими освітніми потребами, що визначені індивідуальною програмою розвитку (у разі потреби)

1.3.1.2. Вивчення документації Опитування (анкетування педагогічних працівників, батьків)

 

1.3.1.3. У закладі дошкільної освіти налагоджено роботу з питань навчання дітей із особливими освітніми потребами (створено команди психолого-педагогічного супроводу, розроблено індивідуальні програми розвитку), відстежується результативність діяльності тощо (за потребою)

1.3.1.3. Спостереження (освітнє

середовище)

Вивчення документації Опитування (анкетування педагогічних та медичних працівників)

 

1.3.2. Заклад дошкільної освіти взаємодіє із батьками здобувачів дошкільної освіти із особливими освітніми потребами, фахівцями інклюзивно-ресурсного центру, залучає їх до необхідної підтримки дітей під час здобуття дошкільної освіти (у разі наявності здобувачів освіти з особливими освітніми потребами)

1.3.2.1. У закладі дошкільної освіти індивідуальні програми розвитку розробляються за участі батьків та створюються умови для залучення асистента дитини в освітній процес (за потребою)

1.3.2.1. Вивчення документації Опитування (анкетування педагогічних працівників, батьків)

 

1.3.2.2. У закладі дошкільної освіти асистент вихователя допомагає педагогам в організації освітнього процесу, співпрацює та залучає дітей з особливими освітніми потребами до різних видів діяльності

1.3.2.2. Вивчення документації

Опитування (анкетування педагогічних працівників, батьків)

 

1.3.2.3. У закладі дошкільної освіти забезпечується співпраця з інклюзивно-ресурсним центром, навчально-реабілітаційним центром чи іншими закладами щодо супроводу та підтримки здобувачів дошкільної освіти з особливими освітніми потребами

1.3.2.3. Вивчення документації Опитування (анкетування педагогічних працівників, батьків)

 

 

1.3.3. Освітнє середовище закладу дошкільної освіти забезпечує реалізацію завдань програми та мотивує здобувачів дошкільної освіти до оволодіння різними видами компетенцій

1.3.3.1. Предметно-просторове розвивальне середовище, створене в основних приміщеннях закладу дошкільної освіти, відповідає віковим особливостям здобувачів дошкільної освіти та сприяє формуванню у них різних видів компетенцій

1.3.3.1. Спостереження (освітнє середовище)

Опитування (анкетування педагогічних працівників)

 

1.3.3.2. Добір іграшок, посібників та обладнання для формування й облаштування предметно-просторового розвивального середовища у закладі дошкільної освіти відповідає встановленим вимогам

1.3.3.2. Спостереження (освітнє середовище)

Опитування (анкетування педагогічних працівників)

 

ІІ. Напрям оцінювання «Здобувачі дошкільної освіти.

Забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку, набуття нею життєвого соціального досвіду»

 

2.1. Дотримання вимог Базового компонента дошкільної освіти

2.1.1. У закладі дошкільної освіти реалізується Базовий компонент дошкільної освіти

2.1.1.1. Заклад дошкільної освіти здійснює освітній процес за програмами, затвердженими в установленому порядку

2.1.1.1. Вивчення документації Опитування (анкетування педагогічних працівників)

 

2.1.1.2. Організація освітнього процесу у закладі дошкільної освіти сприяє набуттю дитиною різних компетентностей відповідно до освітніх ліній, визначених інваріантною складовою Базового компонента дошкільної освіти

2.1.1.2. Вивчення документації Спостереження (організація життєдіяльності здобувачів дошкільної освіти) Опитування (анкетування педагогічних працівників)

 

2.1.1.3. У закладі дошкільної освіти створюються умови для реалізації варіативної складової Базового компонента дошкільної освіти, для впровадження додаткових організаційних форм освітнього процесу – гуртки, студії, секції (за згодою батьків та з урахуванням індивідуальних особливостей здобувачів дошкільної освіти)

2.1.1.3. Вивчення документації Спостереження (освітнє середовище) Опитування (анкетування батьків, педагогічних працівників)

 

 

2.1.2. У закладі дошкільної освіти здійснюється внутрішній моніторинг стану і результатів освітньої діяльності

2.1.2.1. У закладі дошкільної освіти здійснюється аналіз стану освітньої діяльності, приймаються відповідні управлінські рішення

2.1.2.1. Вивчення документації Опитування (анкетування педагогічних працівників)

 

2.2. Організація життєдіяльності здобувачів дошкільної освіти у закладі

2.2.1. У закладі дошкільної освіти забезпечено дотримання вимог до розпорядку дня та навчання, організації життєдіяльності, рухової активності дітей

2.2.1.1. Розпорядок дня здобувачів дошкільної освіти у вікових групах відповідає гігієнічним нормам щодо тривалості сну, організації різними видами діяльності та відпочинку, у тому числі навчальних занять, тривалості перебування на свіжому повітрі, рухової активності, кратності приймання їжі

2.2.1.1. Вивчення документації Спостереження (організація життєдіяльності здобувачів дошкільної освіти) Опитування (анкетування педагогічних працівників, батьків)

 

2.2.1.2. Гранично допустиме навчальне навантаження на здобувача дошкільної освіти у закладі дошкільної освіти відповідає віковій групі

2.2.1.2. Вивчення документації Спостереження (організація життєдіяльності здобувачів дошкільної освіти) Опитування (анкетування педагогічних працівників)

 

ІІІ. Напрям оцінювання «Фахова діяльність педагогічних працівників закладу дошкільної освіти»

 

3.1. Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності та якість організації освітнього процесу

3.1.1. Педагогічні працівники планують свою діяльність, аналізують її результативність

3.1.1.1. Форми та види планів педагогів з організації освітнього процесу у закладі дошкільної освіти розглядаються та схвалюються педагогічною радою

3.1.1.1. Вивчення документації

 

3.1.1.2. Педагогічні працівники закладу дошкільної освіти планують освітній процес, об'єктивно оцінюють його результативність

3.1.1.2. Вивчення документації

 

3.1.2. Педагогічні працівники застосовують сучасні технології та методики в освітньому процесі, спрямовані на оволодіння здобувачами дошкільної освіти ключовими компетентностями та наскрізними уміннями

3.1.2.1. Педагогічні працівники володіють знаннями про вікові, фізіологічні та психологічні особливості дітей, їх індивідуальні можливості та потреби, гнучко та варіативно застосовують форми та методи організації освітнього процесу

3.1.2.1. Спостереження (організація життєдіяльності здобувачів дошкільної освіти) Опитування (анкетування педагогічних працівників)

 

3.1.2.2. Педагогічні працівники застосовують інформаційно-комунікаційні та комунікативні технології

3.1.2.2. Опитування (анкетування педагогічних працівників)

 

3.1.2.3. Педагогічні працівники застосовують технології формування у здобувачів дошкільної освіти соціально доцільної поведінки

3.1.2.3. Опитування (анкетування педагогічних працівників)

 

 

3.1.3. Педагогічні працівники створюють та використовують освітні ресурси

3.1.3.1. Педагогічні працівники створюють та використовують власні освітні ресурси (методичні розробки, презентації, блоги, веб-сайти тощо), мають публікації професійної тематики та оприлюднені методичні розробки

3.1.3.1. Опитування (анкетування педагогічних працівників)

 

3.1.4. У закладі дошкільної освіти мовою освітнього процесу є державна мова

3.1.4.1. Працівники закладу дошкільної освіти сприяють популяризації державної мови

3.1.4.1. Опитування (анкетування педагогічних працівників, працівників, батьків)

 

3.1.4.2. У роботі зі здобувачами дошкільної освіти педагогічні працівники збагачують та активізують словник, розвивають зв’язне мовлення, формують навички культури мовлення та виховують бажання спілкуватися рідною мовою

3.1.4.2. Спостереження (організація життєдіяльності здобувачів дошкільної освіти)

 

3.2. Постійне підвищення професійного рівня і педагогічної майстерності педагогічних працівників

3.2.1. Педагогічні працівники забезпечують власний професійний розвиток і підвищення кваліфікації

3.2.1.1. Педагогічні працівники закладу дошкільної освіти обирають різні види, форми і напрямки підвищення рівня своєї професійної майстерності

3.2.1.1. Вивчення документації Опитування (анкетування педагогічних працівників)

 

3.2.2. Педагогічні працівники діляться досвідом роботи з колегами

3.2.2.1. Педагогічні працівники беруть участь у роботі творчих (робочих) груп, ініціюють та/або реалізують освітні проекти

3.2.2.1.Вивчення документації Опитування (анкетування педагогічних працівників)

 

3.3. Налагодження співпраці з батьками, працівниками закладу дошкільної освіти

3.3.1. Педагогічні працівники діють на засадах педагогіки партнерства

3.3.1.1. У закладі дошкільної освіти всі співробітники працюють у партнерстві один з одним

3.3.1.1. Опитування (анкетування працівників, педагогічних та медичних працівників)

 

3.3.2. Педагогічні працівники співпрацюють з батьками з питань розвитку, навчання та виховання дітейзабезпечують постійний зворотній зв’язок

3.3.2.1. У закладі освіти налагоджена конструктивна комунікація педагогічних працівників із батьками здобувачів дошкільної освіти в різних формах на принципах взаємоповаги, взаємодовіри, взаєморозуміння, співпраці

3.3.2.1. Вивчення документації Опитування (анкетування батьків, педагогічних працівників)

 

3.3.3. У закладі дошкільної освіти налагоджена практика педагогічного наставництва та інших форм професійної

співпраці

3.3.3.1. Педагогічні працівники надають методичну підтримку колегам, обмінюються досвідом (конференції, публікації, майстер-класи, семінари, наставництво)

3.3.3.1. Вивчення документації Опитування (анкетування педагогічних працівників)

 

3.3.4. У закладі дошкільної освіти налагоджено систему роботи з адаптації та інтеграції здобувачів дошкільної освіти до освітнього процесу

3.3.4.1. Педагогічні працівники орієнтовані на потреби дитини в освітньому процесі, проявляють повагу, доброзичливість й позитивне ставлення до особистості дитини, сприяють її особистісному розвиткові

3.3.4.1. Опитування (анкетування батьків, педагогічних працівників) Спостереження (організація життєдіяльності здобувачів дошкільної освіти)

 

3.4. Методичне забезпечення закладу дошкільної освіти

3.4.1. У закладі дошкільної освіти функціонує методичний кабінет

3.4.1.1. Діяльність методичного кабінету закладу дошкільної освіти спрямована на реалізацію завдань закладу, підвищення якості освітнього процесу та професійної компетентності педагогів, надання їм методичної допомоги

3.4.1.1. Вивчення документації Опитування (анкетування педагогічних працівників)

Спостереження (освітнє середовище)

 

3.4.1.2. У закладі дошкільної освіти забезпечується наступність дошкільної та початкової освіти

3.4.1.2. Вивчення документації Опитування (анкетування педагогічних працівників)

 

3.4.1.3. Інформаційно-просвітницький простір є доступним, сучасним, змістовним, сприяє відкритості та прозорості діяльності закладу дошкільної освіти та задоволенню потреб учасників освітнього процесу

3.4.1.3. Спостереження (освітнє середовище)

Опитування (анкетування педагогічних працівників, батьків)

 

ІV. Напрям оцінювання «Управлінські процеси закладу дошкільної освіти»

 

4.1. Наявність програми розвитку закладу та системи річного планування діяльності закладу дошкільної освіти, моніторингу виконання поставлених цілей і завдань

4.1.1. У закладі дошкільної освіти сформовано стратегію його розвитку, спрямовану на підвищення якості освітньої діяльності

4.1.1.1. Програма розвитку закладу дошкільної освіти відповідає особливостям і умовам його діяльності (тип закладу, мова навчання, формування контингенту здобувачів дошкільної освіти, обсяг та джерела фінансування)

4.1.1.1. Вивчення документації Опитування (анкетування педагогічних працівників)

 

4.1.2. У закладі дошкільної освіти здійснюється планування роботи та відстежується результативність його діяльності

4.1.2.1. План роботи закладу дошкільної освіти реалізує стратегію його розвитку та актуальні завдання, висвітлює всі напрямки діяльності

4.1.2.1. Вивчення документації

 

4.1.2.2. Працівники закладу дошкільної освіти та батьки здобувачів дошкільної освіти залучаються до розроблення плану роботи закладу освіти

4.1.2.2. Опитування (анкетування батьків, працівників, медичних та педагогічних працівників)

 

4.1.3. У закладі дошкільної освіти сформована й функціонує внутрішня система забезпечення якості освіти

4.1.3.1. У закладі дошкільної освіти здійснюється систематичний аналіз функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти

4.1.3.1.Вивчення документації

Опитування (анкетування педагогічних працівників)

 

4.2. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм

4.2.1. Керівник закладу дошкільної освіти сприяє створенню психологічно комфортного середовища

4.2.1.1. Працівники та батьки здобувачів дошкільної освіти задоволені загальним психологічним кліматом у закладі дошкільної освіти і діями керівника щодо формування

відносин довіри та конструктивної співпраці між ним

4.2.1.1. Опитування (анкетування батьків, педагогічних працівників)

 

4.2.2. Заклад дошкільної освіти оприлюднює інформацію про свою

діяльність на відкритих загальнодоступних ресурсах

4.2.2.1. Заклад дошкільної освіти забезпечує змістовне наповнення та вчасне оновлення інформаційних ресурсів закладу (інформаційні стенди, сайт закладу дошкільної освіти/ інформація на сайті засновника, сторінки у соціальних мережах)

4.2.2.1. Спостереження (освітнє середовище)

Опитування (анкетування батьків)

 

4.3. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників

4.3.1. Керівник закладу дошкільної освіти формує штат закладу, залучаючи кваліфікованих педагогічних та інших працівників відповідно до штатних нормативів та типу закладу

4.3.1.1. У закладі дошкільної освіти укомплектовано кадровий склад

(наявність/відсутність вакансій)

4.3.1.1. Вивчення документації

Опитування (анкетування батьків)

 

4.3.1.2. Педагогічних працівників закладу дошкільної освіти приймають на роботу з урахуванням вимог чинного законодавства

4.3.1.2. Вивчення документації

 

4.3.2. Керівник закладу дошкільної освіти мотивує педагогічних працівників до підвищення якості освітньої діяльності

4.3.2.1. Керівник закладу дошкільної освіти застосовує заходи матеріального та морального заохочення до педагогічних працівників з метою підвищення якості освітньої діяльності, саморозвитку, здійснення інноваційної освітньої діяльності

4.3.2.1. Опитування (анкетування педагогічних працівників)

 

 

4.3.3. Керівник закладу дошкільної освіти сприяє підвищенню кваліфікації педагогічних працівників

4.3.3.1. Керівник закладу дошкільної освіти створює умови для постійного підвищення кваліфікації, впровадження педагогічними працівниками інновацій в освітній процес, участі педагогів у експериментальній діяльності

4.3.3.1. Вивчення документації Опитування (анкетування педагогічних працівників)

 

4.3.3.2. Педагогічні працівники вважають, що керівник закладу дошкільної освіти сприяє їхньому професійному розвитку

4.3.3.2. Опитування (анкетування педагогічних працівників)

 

4.4. Організація діяльності закладу дошкільної освіти на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу дошкільної освіти з місцевою громадою

4.4.1. У закладі дошкільної освіти створюються умови для реалізації прав і обов’язків учасників освітнього процесу

4.4.1.1. Працівники вважають, що їх права у закладі дошкільної освіти не порушуються

4.4.1.1. Опитування (анкетування працівників, педагогічних та медичних працівників)

 

4.4.1.2. Батьки здобувачів дошкільної освіти вважають, що права їх дітей в закладі дошкільної освіти не порушуються

4.4.1.2. Опитування (анкетування батьків)

 

4.4.2. Керівництво закладу дошкільної освіти створює умови для розвитку громадського самоврядування

4.4.2.1. Керівник сприяє участі громадського самоврядування , пропозиції працівників закладу та батьків здобувачів освіти враховуються під час прийняття управлінських рішень

4.4.2.1. Вивчення документації Опитування (анкетування батьків, працівників, педагогічних та медичних працівників)

 

4.4.3. Встановлено режим роботи закладу дошкільної освіти

4.4.3.1. Режим роботи закладу дошкільної освіти враховує потреби учасників освітнього процесу, особливості діяльності закладу

4.4.3.1. Вивчення документації

Опитування (анкетування батьків)

 

4.4.4. У закладі дошкільної освіти у належному стані утримується матеріально-технічна база

4.4.4.1. Керівник закладу дошкільної освіти вживає заходів щодо утримання у належному стані будівель, приміщень, обладнання для створення якісних умов діяльності закладу

4.4.4.1. Вивчення документації

Спостереження (освітнє середовище)

Опитування (анкетування працівників, педагогічних та медичних працівників)

 

4.5. Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності

4.5.1. Заклад дошкільної освіти впроваджує політику академічної доброчесності

4.5.1.1. Керівник закладу дошкільної освіти забезпечує реалізацію заходів щодо формування академічної доброчесності та протидії фактам її порушення

4.5.1.1. Вивчення документації

 

4.5.2. Педагогічні працівники дотримуються академічної доброчесності

4.5.2.1. Педагогічні працівники поінформовані про політику академічної доброчесності, під час провадження педагогічної та наукової (творчої) діяльності дотримуються її

4.5.2.1. Опитування (анкетування педагогічних працівників)

 

4.5.3. Керівник закладу дошкільної освіти сприяє формуванню у працівників та батьків здобувачів дошкільної освіти негативного ставлення до корупції

4.5.3.1. Керівник закладу дошкільної освіти забезпечує проведення освітніх та інформаційних заходів, спрямованих на формування у працівників та батьків здобувачів дошкільної освіти негативного ставлення до корупції

4.5.3.1. Вивчення документації Опитування (анкетування батьків, працівників, педагогічних та медичних працівників)

 

 

 

Логін: *

Пароль: *