Бохоницький ЗДО (ясла-садок) "Дзвіночок"
Агрономічної сільської ради

Звіт керівника

З В І Т

директора Бохоницького закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Дзвіночок»

 Агрономічної сільської ради

Мельник Ірини Григорівни

перед педагогічним колективом та  громадськістю

29 вересеня 2021 року

         Комунальний заклад Бохоницький   заклад дошкільної освіти  «Дзвіночок» Агрономічної сільської ради  розташований за адресою: с. Бохоники, вул. Гагаріна 64б. Розрахований на 4 групи з наповнюваністю 90 дітей. На даний час в дошкільному закладі функціонує 4 групи  і відвідує його 74 дитини:

-    група раннього віку -18;

  • група молодшого віку — 17;
  • група середнього  віку (інклюзивна)  – 19;

-     старша група  – 20;

Групи комплектуються за віковими ознаками.

Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем з режимом роботи  - 10,5год. Режим роботи закладу повністю задовільняє батьків. З 2021 року в ЗДО забезпечено роботу електронного реєстру вихованців «КУРС Дошкілля», де введені дані про контингент вихованців та працівників навчального закладу. Дані КУРСУ оновлюються щомісяця. Протягом навчального року зарахування вихованців здійснюється на підставі електронної черги. На 1 вересня ми прийняли 23 нові дитини (15- І молодша група, 3- ІІ молодша група, 2- середня і 2- старша групи)

Зведена таблиця мережі дошкільного навчального закладу

 за три навчальні роки

 

Навчальний

рік

 

Всього

З них

3-го року життя

4-го року життя

5-го року життя

6-го року життя

Інклюзивних груп

груп

дітей

груп

дітей

груп

дітей

груп

дітей

груп

дітей

груп

дітей

2018/

2019

4

81

1

16

1

14

1

25

1

26

0

0

2019/

2020

4

79

1

19

1

17

1

16

1

27

0

0

2020/

2021

4

48

1

11

1

13

1

12

1

12

1

19

2021/

2022

4

74

1

18

1

17

1

19

1

20

1

19

                           

Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

- Конституції України,

- Закону України «Про дошкільну освіту»,

- «Положення про заклад дошкільної освіти »,

- Базового компоненту дошкільної освіти України

- Базової Програми розвитку дитини дошкільного віку «Дитина»

А також, відповідно власного Статуту, Концепції розвитку та річного плану роботи.

Головною метою  закладу дошкільної освіти  є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти : збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні.

 

                Освітній процес в закладі координує вихователь-методист Патула Г.В. Центром методичної допомоги педагогічним працівникам дошкільного навчального закладу є методичний кабінет, робота якого організовується з урахуванням вимог нормативно-правових актів.

Вихователі нашого закладу беруть активну участь в методичній роботі: проводяться педагогічні ради, круглі столи, семінари, практикуми, тренінги тощо. Кожен з педагогів займається самоосвітою. Зміст освітнього процесу в закладі визначався Базовим компонентом дошкільної освіти (нова редакція). В 2020/2021 навчальному році педагогічний колектив працював за освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина», парціальними програми «Радість творчості», «Грайлик». У освітньому процесі педагогами використовувалися наступні форми організації дітей: спеціально організована навчальна діяльність (заняття), самостійна діяльність дітей (художня, рухова, мовленнєва, ігрова, трудова, дослідницька, індивідуальна робота, спостереження, екскурсії, свята та розваги, гуртки тощо). В залежності від віку дітей, педагогічної мети вони проводилися фронтально, підгрупами, індивідуально.

Планування освітнього процесу здійснювалось за блочно – тематичним принципом, за режимними моментами,  з урахуванням розділів програми «Дитина».

У закладі дошкільної освіти двічі на рік (I та II півріччя) проводилась робота щодо визначення рівня розвитку компетенцій дітей відповідно до освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти. Результати моніторингового обстеження за травень 2021 р. показали успішне засвоєння освітніх завдань. Рівень сформованості компетентності дітей загалом відповідає віку та загальним показникам

Порівняльна діаграма показників засвоєння дітьми вимог

освітньої програми «Дитина» та освітніх ліній Базового компоненту

   Виходячи з результатів оцінювання досягнень дітей за освітні­ми лініями Базового компонента, які наочно відображені в діаграмі, мож­на зробити  висновок: протягом року  простежується за­гальна тенденція позитивної динаміки змін щодо підвищення рів­ня знань, умінь, навичок і ставлень дітей. Це свідчить про те, що педагоги зуміли відшукати найефективніші для кожної дитини ін­дивідуальні методи навчально-виховної роботи.

Порівняно з початком навчального року показники низького рівня знижуються в середньому на 10 %.

Методичною службою зібрані матеріали діагностик, тестів, за­вдань для індивідуальної роботи з різних ліній розвитку дитини. У групах педагоги відстежують рівень зростання та опанування дітьми навичок, що дає змогу проаналізувати процес набуття компетенцій дитиною впро­довж дошкільного дитинства.

В ЗДО «Дзвіночок» працює 25 співробітників, 11 з них педагогічні працівники , 14 осіб - обслуговуючий та технічний персонал .

Якісний та кількісний склад педагогів:

За стажем роботи:

До 3-х років – 3 (27%)

Від 3 до 10 – 3 (27%)

Від 10 до 20 – 2 (19%)

Понад 20 – 3 (27%)

За стажем роботи колектив демонструє стабільні показники. За останні роки можна спостерігати зростання кількості досвідчених педагогів.

За освітою:

Повна вища – 9 (82%)

Неповна вища – 1 (9%)

Середня спеціальна – 1 (9%)

За фаховим рівнем:

Спеціаліст першої категорії – 2 (18%)

Спеціаліст другої категорії – 4 (36%)

Відповідний посадовий оклад – 5 (46%)

Варто відмітити, що в 2020-2021 н.р. 3 педагога підвищили свій фаховий рівень. За результатами атестації двом вихователям Яропуд М.О. та Сидорук Г.В. присвоєна кваліфікаційна категорія – «спеціаліст другої категорії» і Патулі Г.В. «спеціаліст І категорії»

Для розвитку та реалізації творчих здібностей дошкільників у вільний від занять час в дошкільному навчальному закладі проводиться гурткова робота. Працює 3 гуртка за напрямками :

- Ми маленькі українці  (керівник Мельник Т.І.)

- Ручної праці ( керівник Патула Г.В.)

- Театральної діяльності ( керівник Павленко О.А.)

         В закладі працює інструктор з фізкультури Люлька М.С. Систематично проводяться: фізкультурні заняття, щоденні прогулянки, організовується активний руховий режим, проводяться фізкультурні свята та розваги, розроблена система загартування, починаючи з раннього віку дітям прищеплюються культурно-гігієнічні навички, проводяться заняття та бесіди валеологічного змісту.

Робота з соціального захисту в закладі координується профспілковим комітетом, який є зв’язуючою ланкою між адміністрацією та колективом. В Колективному договорі між адміністрацією та профспілковим комітетом є перелік посад працівників з ненормованим робочим днем, яким надається додаткова відпустка до 7 календарних днів; жінкам, які мають 2-х і більше дітей віком до 15 років, надається додаткова відпустка 10 календарних днів. Згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку, де є окремий розділ «Заохочення за успіхи у роботі», наші працівники за сумлінне виконання посадових обов’язків та бездоганну працю отримують моральне та матеріальне заохочення.

В закладі належна увага приділяється питанням з охорони праці та безпеки життєдіяльності. Робота ведеться з усіма учасниками освітнього процесу. Протягом року була проведена потужна робота: комісією проведено  перевірку знань працівників з питань охорони праці та безпеки  життєдіяльності, проведений практичний тренінг з евакуації з усіма учасниками освітнього процесу;  систематично проводилася робота з дітьми з питань особистої безпеки в природі, побуті, на дорозі; - вихованці та педагоги закладу брали активну участь в Тижнях та Місячниках безпеки. Інформація про проведені заходи висвітлюється на сайті ЗДО. За звітний період нещасних випадків під час освітнього процесу не зафіксовано.

Виконання законодавства України з питань соціального захисту дітей пільгових категорій

З метою соціального захисту дітей, в закладі створено сприятливі умови для навчання та виховання всіх дошкільників, в тому числі пільгового контингенту. Заклад дошкільної освіти  забезпечено нормативно-правовими документами з питань соціального захисту дітей. Постійно оновлюється база даних дітей пільгового контингенту та надається інформація до відділу освіти. Дана інформація доводиться до відома батьків і педагогів своєчасно під час виробничих  нарад, батьківських зборів, на засіданнях батьківського комітету, бесід та консультацій. На сайті закладу  розміщена консультативна інформація з питань навчання і виховання дітей.

Моніторинг кількості дітей пільгового контингенту

№ 3/п

Пільгові категорії

2019/2020

2020/2021

2021/2022

  1.  

Діти з багатодітних сімей

13

9

10

  1.  

Діти - інваліди

0

1

2

  1.  

Діти військовослужбовців-учасників бойових дій (УБД)

7

9

8

  1.  

Діти із сімей внутрішньо переміщених осіб

0

0

0

  1.  

Додаткові пільги

2

2

0

 

Всього

22

21

20

Достатньо уваги упродовж 2020/2021 навчального року приділялося роботі з батьками: проводилися бесіди, консультації з питань соціального захисту дітей та їх правової освіти, запобігання проявів жорстокого ставлення до дітей. Широко використовувалися пам’ятки  для батьків, які розміщувалися в кожній віковій групі у вайбер-спільнотах.

Питання щодо організації роботи з  дітьми пільгового контингенту розглядалось на нарадах при директорі. Практичний  психолог  Мартинюк О.В. з метою здійснення психологічного супроводу та соціального захисту  вихованців проводила діагностику їхніх індивідуальних особливостей: рівня соціалізації;  рівня самооцінки, тривожності та агресивності; корекційно-розвивальні заняття з розвитку самопізнання, впевненості в собі та формування адекватної самооцінки, надавала рекомендації батькам, за запитом, як конструктивно вирішувати  конфліктні ситуації у спілкуванні. Проводила профілактичну та корекційно-розвивальну роботу (індивідуально та у складі групи) з дітьми пільгових категорій.

В дошкільному закладі відповідно до рішення 4 сесії 8 скликання №33 від 24 грудня 2020 року Агрономічної сільської ради організовано пільгове  харчування за рахунок коштів місцевого бюджету. Протягом 2020/2021 навчального року 2 дитини  харчувались безкоштовно і 50% оплата: 10 дітей з багатодітних родин та 8 дітей учасників бойових дій.

Харчування дітей пільгового контингенту

 за  2020/2021 навчальний рік

Всього дітей пільгового контингенту

Кількість дітей з 50% оплатою за харчування

Кількість дітей з безкоштовним харчуванням

20

18

2

          Неможливо уявити дитячий заклад без медичної служби, яку у нас забезпечує сестра медична старша Слободян Галина Андріївна. Основними завданнями медичної служби є: - постійний контроль за станом здоров’я дітей; - здійснення контролю за організацією та якістю харчування; - дотримання раціонального режиму освітньої діяльності, навчального навантаження;  - контроль за дотримання санітарно-гігієнічних вимог; - проведення санітарно-просвітницької роботи; - медико-педагогічний контроль за станом фізкультурно-оздоровчої роботи в ЗДО.

 З огляду на події сьогодення (пандемія коронавірусу), медична служба отримала додаткове навантаження: щоранку проводиться температурний скринінг працівників  та вихованців закладу з обов’язковою фіксацією результатів, забезпечується неухильний контроль за дотриманням всіх протиепідемічних норм (засоби індивідуального захисту, обробка рук та поверхонь антисептичними та дезінфікуючими засобами тощо).

Одним з найважливіших завдань медичної служби є постійний контроль за станом здоров’я дітей, аналіз захворюваності проводиться щомісячно, в кінці року підбиваються підсумки. Проведений аналіз за 2020 рік показав, що рівень захворюваності зменшився Такі показники пояснюються довготривалим карантином (березень- серпень) та зменшенням кількості дітей через адаптивний карантин.

Постійна увага адміністрації закладу та медичної служби приділяється організації раціонального харчування та збалансованості раціону вихованців, що є основним чинником для підвищення імунітету дитячого організму, зміцнення здоров’я, нормального росту і розвитку. Медичною службою закладу постійно проводиться моніторинг виконання норм  харчування.  Аналіз виконання норм харчування за 2020 рік показав, що в цілому харчування дітей в ЗДО здійснювалося наближено до норм, було раціональним, збалансованим, різноманітним.

 

Ранній вік

Дошкільний вік

М’ясопродукти

95%

М’ясопродукти

74%

Риба, рибопродукти

98%

Риба, рибопродукти

74%

Олія соняшникова

84%

Олія соняшникова

80%

Масло вершкове

80%

Масло вершкове

66%

Молоко

50%

Молоко

55%

Сир кисломолочний

74%

Сир кисломолочний

59%

Сир твердий

93%

Сир твердий

93%

Яйце (шт..)

84%

Яйце (шт..)

57%

Цукор

97%

Цукор

95%

Картопля

71%

Картопля

66%

Овочі

71%

Овочі

67%

Фрукти

91%

Фрукти

60%

Соки

94%

Соки

86%

Крупи ,бобові, мак. вир.

96%

Крупи, бобові, мак. вир.

86%

Хліб пшеничний

99%

Хліб пшеничний

94%

Хліб житній

100%

Хліб житній

97%

Сметана

75%

Сметана

58%

Сухофрукти

82%

Сухофрукти

81%

Середнє

85%

 

75%

Динаміка виконання норм харчування за 2016-2020 рр.

На сьогоднішній момент ми ставимо собі першочергове завдання: привести у відповідність показники виконання норм харчування до показників вартості харчування, повноцінно впровадити в роботу систему управління безпечності харчових продуктів системи НААСР та з 1 січня 2022 року   розпочати харчування дітей відповідно до Порядку організації харчування та норм, затверджених ПКМУ від 24 березня 2021 року № 305.

Одним з головних завдань функціонування дошкільного закладу та одним з річних задач колективу – є взаємодія дошкільного закладу з сім'єю. Через оголошення адаптивного карантину у зв’язку із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19, батькам заборонено вхід у приміщення дошкільного закладу. Вся робота проводиться на вулиці – в години ранкового прийому, та ввечері, коли дітей забирають додому. В кожній групі створені Viber групи, в якому вихователі доносять до батьків останні новини, запрошують до участь в  тих чи інших заходах, публікують фото та відео звіти дитячих свят, занять, мистецьких робіт. На сайті ЗДо також постійно оновлюється інформація для батьків. Батьки залишаються активними учасниками виставок, міні проєктів, які організовуються в закладі. А також, вони беруть безпосередню участь в створенні та зміцненні матеріально-технічної бази закладу.

В цьому році було організовано міні-проекти «Моя мама  - майстриня»,  «Великодній передзвін», проведені 3 виставки-конкурси «Осінні фантазії», «Майстерні зими», «Город на підвіконні», в яких взяли участь всі групи.  За результатами конкурсів всі учасники отримали грамоти. Ми вдячні кожній родині, яка бере участь в усіх запропонованих заходах.

В ЗДО «Дзвіночок» протягом 2020-2021 н.р за допомоги батьків була проведена наступна робота:

-в кожній групі  поповнено ігровий матеріал;

-в групах «Веселка» і «Краплинка» облаштовані сучасні кімнати для миття групового посуду;

- за допомогою коштів батьків ми маємо можливість на кожне тематичне свято, що проходить в садочку, придбати необхідні витратні матеріали для святкового оформлення залу.

За бюджетні кошти проведено:

-поточний ремонт приміщень груп, коридорів та харчоблоку;

- проведено повірку вогнегасників;

- проведено заміри опору ізоляції та заземлення обладнання;

- придбано миючі, дезінфікуючі матеріали;

-придбано канцтовари, сантехнічне обладнання та посуд;

- проводиться оплата всіх поточних видатків по забезпеченню нормального функціонування установи.

Адміністрація дошкільного закладу тісно співпрацює керівництвом територіальної громади та відділу освіти. Так завдяки зверненням директора ЗДО в 2020-2021 н.р.  Сітарським С.М. було подаровано принтер, холодильник та виділено кошти на облаштування тіньового навісу на майданчику групи «Ромашка». Щире дякую від всього колективу і вихованців нашого закладу за надану допомогу.

Пріоритетним в наших планах на майбутнє є оновлення всіх ігрових майданчиків, облаштування ресурсної кімнати, дообладнання спортивного залу. Наші плани викладені у програми і включені до Стратегії розвитку нашої громади до 2024 року. Сподіваємось, що депутатський корпус, розглянувши, підтримає і профінансує  наші прагнення до створення комфортного і безпечного розвивального простору для наших дітей.

 

У дошкільному закладі своєчасно вживаються заходи щодо практичного розв’язання питань, порушених громадянами. Основні питання, що порушуються громадянами, стосуються питання влаштування дітей в дитячий заклад. Усі звернення, що надходять до ЗДО приймаються та реєструються в день їх надходження в Журналі реєстрації звернень громадян. За формою надходження усі звернення розглянуті на  особистому прийомі адміністрацією закладу. За суб’єктом – індивідуальні, за типом – усні. Колективних звернень не надходило, письмових звернень не поступало.

Закінчити свій звіт хочу нашими досягненнями.

Вихователь-методист Патула Г.В. за творчу працю, вдосконалення роботи закладів освіти у жовтні 2020 року була нагороджена Почесною грамотою департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації.

Директор ЗДО Мельник І.Г. за багаторічну сумлінну працю, вагомі професійні здобутки була нагороджена Почесною грамотою обласної державної адміністрації та обласної ради в березні 2021 року.

В понеділок із вітаннями, подарунками  до Дня дошкілля та нагородженням вихователя Яропуд М.О та завгоспа Пуду Л.І. подяками Вінницької ОДА  завітав голова Вінницької ОДА  Борзов С.С. Дуже приємно, що праця дошкільників і цінується і  гідно оцінюється.

Якщо наші зусилля об’єднати із зусиллями батьків, депутатського корпусу, якщо всі будуть нашими однодумцями і соратниками,  ми досягнемо ще більших успіхів. Ми в це віримо! Повірте разом з нами, не залишайтеся осторонь, адже все, що ми вкладаємо в дитинство, потім повертається до нас.

 

 

 

 

 

 

Логін: *

Пароль: *